Trong đó, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể (bao gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác); thu hút khoảng 08 triệu thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể. Đồng thời, phấn đấu 60% tổng số hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên; 20% cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực.
Để đạt được kết quả trên, Thủ tướng quyết định hỗ trợ đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể, ngân sách trung ương bảo đảm 100% kinh phí đi lại, tổ chức lớp học và mua tài liệu học tập; hỗ trợ 100% chi phí ăn ở đối với các tổ chức kinh tế tập thể nằm trong vùng đặc biệt khó khăn. Đối với các vùng khác, hỗ trợ 90% đối với các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong lĩnh vực nông thôn, 80% đối với các tổ chức kinh tế tập thể khác.
Đáng chú ý, lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể, ngân sách địa phương hỗ trợ hàng tháng ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, tối đa 03 năm/người, tối đa 02 người/tổ chức kinh tế tập thể/năm.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nguồn: VITIC