Thông tư gồm có 4 Chương, 19 Điều và Phụ lục các Biểu mẫu Đề cương Báo cáo; trong đó Điều 2 qui định đối tượng áp dụng: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Các cơ quan: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; các tổ chức, cá nhân liên quan khác.
Điều 4 qui định yêu cầu đối với cơ quan gửi báo cáo: Thu thập, tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu báo cáo bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo yêu cầu; kịp thời điều chỉnh, bổ sung thông tin, số liệu theo yêu cầu trong trường hợp cơ quan nhận báo cáo trả lại trên Hệ thống.
Điều 5 qui định yêu cầu đối với cơ quan nhận báo cáo: Kiểm tra, tổng hợp thông tin, số liệu từ các báo cáo gửi đến, duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền; kịp thời trả lại và yêu cầu cơ quan gửi báo cáo điều chỉnh, bổ sung đối với những báo cáo không bảo đảm tính đầy đủ, chính xác.
Điều 6 qui định phương thức gửi, nhận báo cáo: Việc cập nhập, tổng hợp thông tin, số liệu, duyệt và gửi, nhận báo cáo quy định tại Thông tư này thực hiện thông qua các chức năng của Hệ thống. Riêng đối với Biểu số I.4/VPCP/TH tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; trường hợp Hệ thống có sự cố kỹ thuật dẫn tới không thể triển khai gửi, nhận báo cáo trong thời hạn quy định, việc gửi, nhận báo cáo được thực hiện bằng hình thức văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
Điều 7 qui định ký số báo cáo: Cơ quan gửi báo cáo thực hiện ký số báo cáo và các biểu mẫu kèm theo, gói tin dữ liệu báo cáo trên Hệ thống theo quy định của pháp luật.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2020. (Bãi bỏ quy định tại Chương VIII và các biểu mẫu báo cáo tại các Phụ lục số XI, XII kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 và Thông tư số 01/2019/TT-VPCP ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ).

Nguồn: VITIC