Ngày 04/03/2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BYT về việc bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông tư gồm có 3 Điều và các bản phụ lục Danh mục dược liệu được bãi bỏ; trong đó, bãi bỏ 172 dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT bao gồm: Bạc hà – Mã số 1211.90.19; Bạch biển đậu – Mã số 0713.33.90; Bạch đàn – Mã số 1211.90.19; Bạch đậu khấu – Mã số 0908.31.00; Bầu đất – Mã số 1211.90.19; Binh lang (hạt cau) – Mã số 1211.90.19; Cà gai leo – Mã số 1211.90.19; Đại hồi – Mã số 0909.61.20;…
Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sử dụng với mục đích làm thuốc và nguyên liệu làm thuốc thì thực hiện theo các quy định của văn bản quy phạm pháp luật về dược.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thông tư này làm hết hiệu lực một phần Thông tư 48/2018/TT-BYT

Nguồn: VITIC