Số liệu nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Hàn Quốc

Nước nhập khẩu

Tháng 3/2021

Tháng 3/2020

Lượng (tấn)

Giá (USD/mmBTU)

Lượng (tấn)

Giá (USD/mmBTU)

Australia

1.154.258

9,51

838.658

9,02

Qatar

1.038.534

7,69

806.057

10,84

Oman

415.916

7,27

356.253

10,81

Mỹ

414.502

8,74

212.240

6,65

Malaysia

401.926

6,29

489,367

7,68

Peru

206.349

11,37

217.553

9,58

Nga

182.127

6,69

251,636

7,94

Indonesia

174.820

14,56

 

 

Angola

70.305

7,87

63.203

4,42

Brunei

-

-

58.250

2,87

Tổng cộng

4.206.435

8,43

3.543.339

8,90

Nguồn: VITIC/Reuters