Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 02 tháng đầu năm 2023, đạt 102.071 tấn, trị giá 94,2 triệu USD, giảm 6,7% về lượng và tăng 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 32% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 02/2023 đạt 46.780 tấn, trị giá 42,9 triệu USD, giảm 12,1% về lượng và giảm 13,7% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 9-10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 29.084 tấn, kim ngạch 29,5 triệu USD, tăng 57,3% về lượng và tăng 109% về trị giá; riêng tháng 02/2023 đạt 12.675 tấn, trị giá 12,6 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 5-6% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 18.705 tấn, kim ngạch đạt 18,8 triệu USD, tăng 65% về lượng và tăng 99,5% về trị giá trong 02 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 02/2023 xuất khẩu giảm 50,8% về lượng và giảm 49,7% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 4-5% tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 17.000 tấn, kim ngạch 11,5 triệu USD, giảm 32,8% về lượng và giảm 30,9% về trị giá; riêng tháng 02/2023 đạt 8.713 tấn, trị giá 5,7 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Lào, Malaysia và Thái chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 4% tổng lượng và tổng kim ngạch.
Xuất khẩu xăng dầu 2 tháng đầu năm 2023
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)
 

Nguồn: VITIC