Tính chung trong 02 tháng đầu năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 1.848.194 tấn, trị giá 1,6 tỷ USD, giá trung bình 887 USD/tấn, giảm 141 USD/tấn, tăng 36,7% về lượng và tăng 50,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 02 tháng đầu năm 2023, chiếm hơn 38% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 710.630 tấn, trị giá 633,6 triệu USD, tăng 103,7% về lượng và tăng 124,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 02/2023 nhập khẩu giảm 3,2% về lượng và giảm 4,5% kim ngạch so với tháng 01/2023, đạt 356.883 tấn, trị giá 313,3 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 23% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 02 tháng đầu năm 2023, đạt 435.042 tấn, trị giá 387,5 triệu USD, tăng 168,6% về lượng và tăng 203,9% về kim ngạch; riêng tháng 02/2023 nhập khẩu đạt 191.914 tấn, trị giá 172,3 triệu USD, giảm 21,1% về lượng và giảm 17,5% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 02 tháng năm 2023 chiếm hơn 16-17% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 19,4% về lượng và tăng 14,1% về kim ngạch, đạt 324.052 tấn, trị giá 271,1 triệu USD; riêng tháng 02/2023 nhập khẩu từ thị trường này giảm 51,4% về lượng và giảm 59,1% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 02 tháng đầu năm 2023 chiếm 10-11% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, tăng 96,8% về lượng và tăng 112,8% về kim ngạch, đạt 1.95.812 tấn, trị giá 180,7 triệu USD; riêng tháng 02/2023 nhập khẩu đạt 114.355 tấn, trị giá 105,6 triệu USD, tăng 40,1% về lượng và tăng 34,5% về trị giá. 
Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 02 tháng đầu năm 2023, đạt 153.100 tấn, trị giá 139,2 triệu USD, giảm 11,7% về lượng và giảm 0,05% về trị giá; riêng tháng 02/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 70.422 tấn, trị giá 62,1 triệu USD.

Nhập khẩu xăng dầu tháng 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

Nguồn: VITIC