Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2023, đạt 160.300 tấn, trị giá 144,4 triệu USD, giảm 17,8% về lượng và giảm 14,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 28-29% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 3/2023 đạt 58.261 tấn, trị giá 49,9 triệu USD, tăng 24,5% về lượng và tăng 16,3% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 9-10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 53.146 tấn, kim ngạch 52,9 triệu USD, tăng 66,2% về lượng và tăng 104% về trị giá; riêng tháng 3/2023 đạt 24.062 tấn, trị giá 23,4 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 7-8% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 40.147 tấn, kim ngạch đạt 39,5 triệu USD, tăng 105,5% về lượng và tăng 127,4% về trị giá trong 3 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 3/2023 xuất khẩu tăng 224,3% về lượng và tăng 214% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 9,8% về tổng lượng và 6,4% về tổng kim ngạch, đạt 54.357 tấn, kim ngạch 31,6 triệu USD, tăng 114,6% về lượng và tăng 86,7% về trị giá; riêng tháng 3/2023 đạt 37.411 tấn, trị giá 20 triệu USD.
 Xuất khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2023
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/4/2023 của TCHQ)

Nguồn: VITIC