Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 11 tháng năm 2022, đạt 577.841 tấn, trị giá 600,5 triệu USD, giảm 3,5% về lượng và tăng 72,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 31,6% tổng lượng và 33,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 11/2022 đạt 45.030 tấn, trị giá 45 triệu USD, tăng 33,1% về lượng và tăng 35% về trị giá.
Sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 6% trong tổng lượng và 7% tổng kim ngạch, đạt 110.135 tấn, kim ngạch 126,7 triệu USD, tăng 9,7% về lượng và tăng 81,2% về trị giá; riêng tháng 11/2022 đạt 12.458 tấn, trị giá 13,7 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Hàn Quốc chiếm 6,2% trong tổng lượng và 6,7% tổng kim ngạch, đạt 114.343 tấn, kim ngạch đạt 121 triệu USD, tăng 73,3% về lượng và tăng 177,4% về trị giá trong 11 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 11/2022 xuất khẩu giảm 6% về lượng và trị giá.
Tiếp đến là thị trường Singapore chiếm 7,9% tổng lượng và 5,6% tổng kim ngạch, đạt 144.179 tấn, kim ngạch 101,6 triệu USD, giảm 63,1% về lượng và giảm 55,6% về trị giá; riêng tháng 11/2022 đạt 6.261 tấn, trị giá 4 triệu USD, giảm 79,9% về lượng và giảm 76,3% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Lào và Malaysia chiếm hơn 2-3% tổng lượng và tổng kim ngạch. Những thị trường còn lại như Thái Lan, Philippines, Indonesia và Nga và chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 1%.
 Xuất khẩu xăng dầu 11 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/12/2022 của TCHQ)

 

 

Nguồn: VITIC