Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 6/2022 giảm 20,6% về lượng và giảm 12,5% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 144.502 tấn, trị giá 177,3 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu đạt 1.067.539 tấn, trị giá 1,02 tỷ USD, giảm 7,1% về lượng và tăng 62,5% về trị giá.
Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022, đạt 389.204 tấn, trị giá 403,7 triệu USD, tăng 6% về lượng và tăng 117,06% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 36,4% tổng lượng và 39,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 6/2022 đạt 53.733 tấn, trị giá 74,1 triệu USD, giảm 1,6% về lượng và giảm 1,3% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm hơn 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 57.848 tấn, kim ngạch 55,2 triệu USD, tăng mạnh 332,3% về lượng và tăng 619,6% về trị giá; riêng tháng 6/2022 đạt 4.040 tấn, trị giá 4,6 triệu USD, giá trung bình xuất khẩu 1.156 USD/tấn.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 6,2% tổng lượng và 5,0% tổng kim ngạch, đạt 66.693 tấn, kim ngạch 51,9 triệu USD, giảm 59,4% về lượng và giảm 43,03% về trị giá; riêng tháng 6/2022 đạt 185 tấn, trị giá 233,8 nghìn USD, giá trung bình xuất khẩu 1.264 USD/tấn.

  Xuất khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ)

 

 

Nguồn: VITIC