Trong năm 2021, giá ngô và giá đậu tương biến động mạnh. Hồi tháng 1/2021, giá ngô trung bình tại Bang Indiana - Mỹ là 4,32 USD/ bushel, đến tháng 6/2021 tăng lên 6,32 USD/ bushel và vào cuối năm 2021 ở mức 5,50 USD/ bushel.
Giá khô đậu tương hồi tháng 1/2021 đạt trung bình ở mức đỉnh xấp xỉ 440 USD/tấn và đạt mức 350 USD/tấn vào cuối năm 2021. Với sự mất cân đối cung - cầu, giá thức ăn chăn nuôi có thể sẽ tiếp tục biến động trong năm tài chinh 2021/2022..
Giá ngô và đậu tương

Hình 1 và hình 2 diễn biến giá ngô và khô đậu tương tại Bang Indiana - Mỹ từ tháng 1/2007 đến tháng 10/2021. Giá ngô trung bình là 4,53 USD/ bushel. Giá khô đậu tương trung bình là 351 USD/tấn. Giá ngô dự kiến sẽ duy trì trên mức trung bình trong năm 2022. Ngược lại, giá khô đậu tương dự kiến sẽ bằng hoặc thấp hơn mức trung bình trong năm 2022.

Hình 3 diễn biến giá thức ăn chăn nuôi từ tháng 1/2007 đến tháng 11/2021. Chỉ số giá thức ăn chăn nuôi trung bình kể từ đầu năm 2007 là 114. Chỉ số trong quý cuối cùng của năm 2021 dự kiến sẽ dao động từ 137 - 142, do đó, giá thức ăn chăn nuôi trong quý 4/2021 dự kiến sẽ cao hơn khoảng 40% so với giá thức ăn chăn nuôi trung bình trong năm 2020. Các chỉ số giá cho 6 tháng đầu năm 2022 dự kiến trung bình là 132,2 và dao động từ 130,6 trong tháng 3/2022 đến 134,4 vào tháng 6/2022.