Xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia luôn đứng đầu về kim ngạch, chiếm 61,5% trong tổng lượng và chiếm 64,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 59.296 tấn, kim ngạch 47,3 triệu USD, tăng 12,9% về lượng và tăng 21,5% về trị giá so với tháng 12/2021, giá trung bình 799 USD/tấn, tăng 57 USD/tấn so với tháng 12/2021.
Sau đó là thị trường Singapore chiếm 18,9% trong tổng lượng và 15% tổng kim ngạch, đạt 18.282 tấn, kim ngạch 11 triệu USD, giá trung bình xuất khẩu 603 USD/tấn, tăng 128 USD/tấn, giảm 8,4% về lượng và tăng 16,1% về kim ngạch so với tháng 12/2021.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 4% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 4.015 tấn, kim ngạch đạt 3,4 triệu USD, giá xuất khẩu 858 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn, giảm 65,3% về lượng và giảm 64,9% kim ngạch so với tháng 12/2021.

  Xuất khẩu xăng dầu tháng 1 năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/2/2022 của TCHQ)

 

 

Nguồn: VITIC