Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 5.436.149 tấn, trị giá 5,7 tỷ USD, giá trung bình 1.053 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn, tăng 14,5% về lượng và tăng 120,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 7 tháng đầu năm 2022, chiếm 39,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt 2.169.451 tấn, trị giá 2,33 tỷ USD, tăng 92,1% về lượng và tăng 254,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 7/2022 kim ngạch nhập khẩu tăng 16,8% về lượng và tăng 7,8% về kim ngạch so với tháng 6/2022, đạt 240.326 tấn, trị giá 287,3 triệu USD. 
Tiếp đến là thị trường Singapore, 7 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 13% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 17,1% về lượng và tăng 56,2% về kim ngạch, đạt 752.793 tấn, trị giá 786,3 triệu USD; riêng tháng 7/2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng 65,9% về lượng và tăng 34,9% về kim ngạch.

Tiếp sau là thị trường Thái Lan, 7 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 12-13% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 706.356 tấn, trị giá 780,6 triệu USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 97,6% về kim ngạch; riêng tháng 7/2022 nhập khẩu đạt 126.524 tấn, trị giá 146,7 triệu USD, giảm 21,5% về lượng và giảm 32,5% về trị giá.

Nhập khẩu xăng dầu 7 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

Nguồn: VITIC