Trong đó, riêng tháng 5/2023 đạt 398.603 tấn, tương đương 131,31 triệu USD, giá trung bình 329,4 USD/tấn, giảm 35,9% về lượng và giảm 38% kim ngạch so với tháng 4/2023, giá giảm 3,4%; so với tháng 5/2022 cũng giảm mạnh 61,1% về lượng, giảm 65,9% về kim ngạch và giảm 12,4% về giá.
Brazil là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023, chiếm trên 43% trong tổng lượng và chiếm 42,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 1,38 triệu tấn, tương đương gần 459,87 triệu USD, giá 333,4 USD/tấn, tăng mạnh 325,7% về lượng, tăng 341% kim ngạch và tăng 3,6% về giá so với 5 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 5/2023 đạt 26.692 tấn, tương đương 7,8 triệu USD, giá 292 USD/tấn, giảm mạnh 80,8% về lượng và giảm 83,6% kim ngạch so với tháng 4/2023, và giá giảm 14%.
Thị trường lớn thứ 2 là Achentina, trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 907.017 tấn, tương đương 303,81 triệu USD, giá 335 USD/tấn, chiếm trên 28% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm 54% về lượng, giảm 55,7% về kim ngạch và giá giảm 3,4% so với 5 tháng đầu năm 2022.
Tiếp đến thị trường Ấn Độ 5 tháng đầu năm 2023 đạt 697.609 tấn, tương đương 227,87 triệu USD, giá 326,6 USD/tấn, chiếm trên 21% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 11,4% về lượng, tăng 11,6% về kim ngạch, giá tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô 5 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu ngô 5 tháng đầu năm 2023 sụt giảm

Nguồn: Vinanet/VITIC