Riêng tháng 12/2023 kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 727,23 triệu USD, giảm 0,8% so với tháng 11/2023 nhưng tăng 11,9% so với tháng 12/2022.
Trong năm 2023 nhóm hàng Than các loại nhập khẩu từ Australia đạt kim ngạch lớn nhất 3,28 tỷ USD, chiếm 38,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, giảm 23,1% so với năm 2022.
Nhóm hàng Quặng và khoáng sản nhập khẩu từ Australia đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 1,06 tỷ USD, chiếm 12,4% trong tổng kim ngạch, giảm 4,8%. Tiếp đến nhóm hàng bông đạt 1,02 tỷ USD, chiếm 11,9% trong tổng kim ngạch, giảm 20,3%; Lúa mì đạt 924,5 triệu USD, chiếm 10,8%, giảm 14,7%.
Nhìn chung, trong năm 2023 đa số các nhóm hàng nhập khẩu từ thị trường Australia sụt giảm kim ngạch so với năm 2022.

Nhập khẩu hàng hóa từ Australia năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/1/2024 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Nhập khẩu từ Australia năm 2023 giảm 15,7% kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC