Riêng tháng 5/2024, nhập khẩu 273.021 tấn khí đốt hóa lỏng, tương đương trên 169,71 triệu USD, giá trung bình 621,6 USD/tấn, tăng 5,1% về lượng, tăng 13,5% về kim ngạch và tăng 8,1% về giá so với tháng 4/2024.
Khí đốt hóa lỏng các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu từ 3 thị trường lớn là Qatar, Malaysia và Saudi Arabia; trong đó, nhiều nhất có xuất xứ từ thị trường Qatar, với 277.703 tấn, tương đương trên 165,97 triệu USD, giá 597,7 USD/tấn, tăng 202,4% về lượng, tăng 169,9% về kim ngạch nhưng giảm 10,7% về giá so với 5 tháng đầu năm 2023; chiếm 22,1% trong tổng lượng và chiếm 20,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước. Riêng tháng 5/2024, nhập khẩu từ thị trường này đạt 41.902 tấn, tương đương trên 27,66 triệu USD, giá 660 USD/tấn, giảm mạnh 35,7% về lượng nhưng tăng 0,8% về kim ngạch so với tháng 4/2024 và giá tăng 56,8%; Tuy nhiên, tháng 5/2023 nước ta không nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường này.
Đứng thứ 2 là thị trường Malaysia đạt 219.814 tấn, tương đương 144,91 triệu USD, giá nhập khẩu 659,3 USD/tấn, tăng mạnh 330,7% về lượng, tăng 314,6% về kim ngạch nhưng giảm 3,7% về giá so với 5 tháng đầu năm 2023, chiếm gần 18% trong tổng lượng và tổng kim ngạch. Riêng tháng 5/2024, nhập khẩu từ thị trường này đạt 14.550 tấn, tương đương trên 10,25 triệu USD, giá 704,4 USD/tấn, giảm mạnh 83% về lượng và giảm 78,7% về kim ngạch so với tháng 4/2024, nhưng giá tăng 25%; so với tháng 5/2023 thì giảm 22,2% về lượng, giảm 9,2% kim ngạch nhưng tăng 16,7% về giá.
Tiếp theo là thị trường Saudi Arabia đạt 187.428 tấn, trị giá 125,44 triệu USD, giá 669,3 USD/tấn, giảm 28,4% về lượng, giảm 31,2% về kim ngạch và giảm 3,8% về giá so với 5 tháng đầu năm 2023, chiếm 14,9% trong tổng lượng và chiếm 15,3% tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước.
Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng 5 tháng đầu năm 2024 từ đa số thị trường tăng cả khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng các loại 5 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng 5 tháng năm 2024 tăng cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC