Riêng tháng 7/2021 xuất khẩu 54.260 tấn hạt điều, tương đương 350,35 triệu USD, giá trung bình 6.456,8 USD/tấn, giảm 7,6% về lượng và giảm 5,2% về kim ngạch so với tháng 6/2021, nhưng tăng 2,7% về giá. So với tháng 7/2020 thì tăng tương ứng 29,8%, 44,3% và 11,2%.
Hạt điều của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm 30,8% trong tổng lượng và chiếm 28,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, đạt 101.247 tấn, tương đương 572,94 triệu USD, giá trung bình 5.658,8USD/tấn, tăng 11,7% về lượng, nhưng giảm 3,3% về kim ngạch và giảm 13,4% về giá so với 7 tháng đầu năm 2020;.
Xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc – thị trường lớn thứ 2 trong tháng 7/2021 giảm cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 24,2%, 27,9% và 4,8% so với tháng 6/2021, đạt 6.270 tấn, tương đương 45,24 triệu USD, nhưng tính chung cả 7 tháng đầu năm 2021 vẫ tăng rất mạnh 55% về lượng, tăng 79,2% về kim ngạch và tăng 15,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 45.414 tấn, tương đương 336,97 triệu USD, giá trung bình 7.420 USD/tấn; chiếm 13,8% trong tổng lượng và chiếm 16,8% trong tổng kim ngạch.
Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Hà Lan trong tháng 7/2021 tăng cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 14,8%, 18% và 2,9% so với tháng 6/2021, đạt 7.739 tấn, tương đương 49,8 triệu USD; cộng chung cả 7 tháng đạt 41.344 tấn, tương đương 218,71 triệu USD, giá 5.290 USD/tấn, tăng 19,5% về lượng, nhưng giảm 4,7% kim ngạch và giảm 20,3% về giá so với cùng kỳ, chiếm gần 12,6% trong tổng lượng và chiếm 10,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.

Xuất khẩu hạt điều 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt điều 7 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng cao

Nguồn: VITIC