UBND TPHCM vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư liên Phường 10, 11, 12, Quận 5.

Khu vực quy hoạch thuộc Phường 10, Phường 11, Phường 12, Quận 5. Theo nhiệm vụ quy hoạch, phía Đông khu dân cư giáp đường Ngô Quyền; phía Tây giáp đường Đỗ Ngọc Thạnh, đường Hồng Bàng, đường Châu Văn Liêm và đường Vạn Kiếp; phía Nam giáp kênh Tàu Hủ; phía Bắc giáp đường Nguyễn Chí Thanh.

Tổng diện tích quy hoạch là 92,67 ha. Tính chất của khu vực quy hoạch là khu dân cư đô thị, dịch vụ công cộng và công viên cây xanh.

Theo quy hoạch, quy mô dân số khoảng 41.000 người (dân số hiện trạng khoảng 28.122 người). Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu quy hoạch 15,2 m2/người. Chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình toàn khu quy hoạchtừ 12 đến 16 m2/người. Tiêu chuẩn cấp nước 180 lít/người/ngày. Tiêu chuẩn cấp điện 1800 – 3000 kwh/ng/năm.

Trước đó ngày 25/9/2015, UBND TPHCM cũng đã giao nhiệm vụ lên quy hoạch một phân khu khác trong địa bàn quận 5. Cụ thể đìa bàn quy hoạch thuộc phường 2, phường 3, phường 4 với quy mô nghiên cứu quy hoạch là 84,89ha.

Dự báo quy mô dân số của khu quy hoạch này khoảng 40.000 người (dân số hiện trạng khoảng 33.601 người). Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu quy hoạch 21,2 m2/người. Chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình toàn khu quy hoạch từ 14,1 đến 22 m2/người. Đất giao thông tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh tối thiểu 13%.

Đỗ Phong