Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 16/4/2024

Hôm nay 16/4/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

10:51 | 16/04/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 15/4/2024

Hôm nay 15/4/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:

10:48 | 15/04/2024

Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 15/4/2024

Hôm nay 15/4/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:10 | 15/04/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 14/3/2024

Hôm nay 14/3/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

13:35 | 14/04/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 12/4/2024

Hôm nay 12/4/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

10:25 | 12/04/2024

Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 12/4/2024

Hôm nay 12/4/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:30 | 12/04/2024

Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 11/4/2024

Hôm nay 11/4/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 
 

08:30 | 11/04/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 11/4/2024

Hôm nay 11/4/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:25 | 11/04/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 10/4/2024

Hôm nay 10/4/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:51 | 10/04/2024

Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 10/4/2024

Hôm nay 10/4/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 
 

08:28 | 10/04/2024

Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 9/4/2024

Hôm nay 9/4/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:33 | 09/04/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 9/4/2024

Hôm nay 9/4/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:30 | 09/04/2024

Đối tác